Realizacja projektu pn. Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik"

Podsumowanie realizacji projektu w okresie trwałości 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 161/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 grudnia 2022 r., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku zgodnie upoważniony był do realizacji usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik świadczonych w okresie trwałości projektu pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik” tj. od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r. na warunkach określonych w uchwale nr LX/445/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 5914).

Głównym celem  projektu jak i jego trwałości było ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osobom z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door, niwelowanie barier związanych z mobilnością.

Z  indywidualnego transportu door-to-door można było skorzystać w ramach zaspokajania jednej z poniższych potrzeb:

  1. Cel - aktywizacja społeczna – w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach m.in. w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne.
  2. Cel  zawodowy – w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
  3. Cel edukacyjny – wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  4. Cel zdrowotny – jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).

 

W okresie trwałości projektu tj. od  01.01.2023 r. do 31.01.2024 r. skorzystało z usług indywidualnego transportu door-to-door

- 23 użytkowników:
w tym ze wsparciem asystenta 19 osób;
w tym poruszających się na wózku  2 osoby.

Liczba przejechanych kilometrów : 11 070 km.
Zużycie paliwa: 1217 l.

Tabela nr 1 . Liczba zrealizowanych kursów

Łączna liczba zrealizowanych kursów

112

1

Na terenie gminy Bierzwnik

2

2

Na terenie powiatu choszczeńskiego

44

3

Na terenie województwa zachodniopomorskiego
i całej Polski

66

 

Tabela nr 2 . Liczba zrealizowanych celów

Lp.

Usługa indywidualnego transportu door-to-door, realizowana była w związku z realizacją  :

 

1

Cel - aktywizacja społeczna

19

2

Cel  zawodowy

0

3

Cel edukacyjny

0

4

Cel zdrowotny

37

 

 

 

logotypy

zestawienie


Uwaga! Od 01.01.2023 r. zmiana zasad świadczenia usług transportowych door-to-door

W dniu 31.12.2022 r. Gmina Bierzwnik zakończyła realizację pierwszego etapu projektu „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik”, w ramach którego uprawnieni mieszkańcy z terenu gminy Bierzwnik w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r. mogli nieodpłatnie korzystać z usługi transportowej.

Celem projektu, realizowanego w ramach uzyskanego przez Gminę Bierzwnik grantu dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskanego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, było rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym 28 mieszkańców (w tym 3 os. na wózku inwalidzkim) z terenu gm. Bierzwnik, które ukończyły 18 rok życia, z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.

W okresie realizacji projektu, z usług darmowego przewozu skorzystało blisko 160 osób mających trwałe lub czasowe problemy z mobilnością.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bierzwnik nr LX/445/22 z dnia 08.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 5914), od dnia 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r. realizacja projektu przechodzi w etap trwałości, co oznacza wprowadzenie opłaty za przewóz osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (zgodnie z taryfą określoną w załącznik nr 5 do Regulaminu), która wynosi 0,80 zł brutto za każdy przejechany kilometr przewozu. Zgodnie z założeniami, przyjęte stawki są znacznie niższe od stawek przewozu osób niepełnosprawnych obowiązujących na terenie gminy Bierzwnik (uchwała nr LX/445/22Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2008 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26.03.2008 r. w sprawie ustalenia uprawnień, rodzaju usług i zasad ich wykonywania oraz zasad zwrotu kosztów ponoszonych przy przewozach osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu pojazdem).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu obowiązującego od 01.01.2023 r.:
Uchwała nr LX/445/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik (PDF, 1.4 MB)


tablica dofinansowania

Całkowita wartość projektu to kwota 476 745,02 zł,  w tym dofinansowanie ze środków UE 401 800,70 zł

Okres realizacji projektu od 01.04.2021 r. do 31.12.2022 r. 

Okres trwałości projektu od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r. 

Cel programu: Rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym 28 mieszkańców (w tym 3 os. na wózku inwalidzkim) z terenu gm. Bierzwnik które ukończyły 18 rok życia, z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez wprowadzenie w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r. nieodpłatnej usługi zapewniającej mobilność tym osobom.

Planowane efekty: realizowanie bezpłatnych przewozów transportowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz osób mających problemy z poruszaniem. Wartość docelowa:  w 2021 r.: 462 rocznie, 42 kursów miesięcznie;
w 2022 r.: 378 kursów rocznie, 42 miesięcznie.

Ilość zrealizowanych kursów od początku realizacji do dnia 30.09.2022 r.: 1002.


Druki do zgłoszenia usługi transportowej door-to-door dostępne są w linkach poniżej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku, ul. Dworcowa 16, tel. 532 100 242


W dniu 23.11.2021 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik dostarczony został nowy samochód typu BUS, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość dostarczonego pojazdu to 163 590,00 zł brutto. Pojazd marki Ford Transit typu FAD, wyprodukowany w 2021 r., 9 osobowy (tj. kierowca i 8 pasażerów, w tym co najmniej jedna osoba na wózku inwalidzkim), posiadający homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupiony został w związku z realizacją projektu pn.

„Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik, w ramach uzyskanego przez Gminę Bierzwnik grantu dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskanego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem programu, który od 01.04.2021 r. realizowany jest na terenie gminy Bierzwnik, jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym mieszkańców z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie im usług indywidualnego transportu door-to door.

W ramach projektu na terenie gminy świadczony jest bezpłatny transport indywidualny dla pełnoletnich mieszkańców gminy, potrzebujących wsparcia w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego. Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Uprawnieni do korzystania ze środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim są osoby które:

  • ukończyły 18 rok życia,
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności może korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać może asystent zatrudniony na potrzeby projektu. Usługa transportowa realizowana jest w oparciu o Regulamin i Koncepcję transportu obowiązującą na terenie gminy Bierzwnik.

Zakupiony pojazd wyposażony jest w wózek inwalidzki, szyny najazdowe ułatwiające wjazd i wyjazd do/z auta, dodatkowe pasy bezpieczeństwa. Ponadto, auto posiada niezbędne akcesoria spełniające wymogi bezpieczeństwa osób poruszających się po drodze (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa). Wnętrze samochodu jest wygodne i przestronne, wyposażone w dodatkowe uchwyty oraz punkty oświetlenia i odblaski progowe ułatwiające wsiadanie do auta.


Ważna informacja dla korzystających z usługi door-to-door

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.11.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik opublikowane zostało zarządzenie nr 154/2021 Wójta Gmin Bierzwnik z dnia 22.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik. W związku z powyższym zapraszamy użytkowników usługi do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Zarządzenie nr 154/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22.11.2021 r. (PDF, 847 KB)


Ważna informacja dla korzystających z usługi door-to-door

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik opublikowane zostało zarządzenie nr 152/2021 Wójta Gmin Bierzwnik z dnia 05.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik.  W związku z powyższym od dnia 18.11.2021 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi transportu door-to-door, oraz formularza zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportu door-to-door.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania:


HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik”

harmonogram


Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby realizacji usługi door-to-door

wózek

W dniu 31.05.2021 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik dostarczony został specjalistyczny sprzęt medyczny wspomagający transport osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy kondygnacjami.  

Największym ograniczeniem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim są bariery architektoniczne w postaci schodów, dlatego z tych względów przy realizacji usług transportowych door-to-door wykorzystywany będzie schodołaz gąsienicowy wraz z wózkiem inwalidzkim, zakupiony w ramach projektu” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu to 476 745,02 zł,  w tym dofinansowanie ze środków UE 401 800,70 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu, dostawca urządzenia zapewnił pracownikom odpowiadającym za prawidłową realizację usługi door-to-door odpowiednie przeszkolenie z obsługi urządzenia.


Gmina Bierzwnik rozpoczęła świadczenie usług Door to Door

Uprzejmie informujemy, że Gmina Bierzwnik od dnia 1.04.2021 r. realizuje projektu grantowy pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik” polegający na świadczeniu usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Bierzwnik, którzy:

  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać może asystent zatrudniony na potrzeby projektu. Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Dzięki bezpłatnej usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki czy rehabilitanta stanie się prostsze.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door zamieszczonym poniżej oraz w zakładce "Realizacja projektu pn. Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik"

Okres realizacji projektu od 01.04.2021 r. do 31.12.2022 r. 

Okres trwałości projektu od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r.

 


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku