Program „Czyste Powietrze”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan na dzień 31.03.2024 r.

----------------------------------------------------------------------

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan na dzień 31.12.2023 r.

Relacja ze spotkania informacyjnego dot. Programu "Czyste Powietrze"

W dniu 23 listopada (czwartek) 2023 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 w budynku „Przystanek Wędrowca” w Bierzwniku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu "Czyste Powietrze".

Spotkanie poprowadził Pan Michał Lidwin - doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przedstawił założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Przypominamy!

Program „Czyste Powietrze” to program, w ramach którego istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne kotły spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Bierzwnik podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", na mocy którego Mieszkańcy z terenu gminy Bierzwnik mogą za pośrednictwem Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu „CZYSTE POWIETRZE złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Bierzwnik pod numerem telefonu 784 334 359.

 

 

 

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz  „Ciepłe Mieszkanie” w dniu 23 listopada (czwartek) 2023 r. o godz. 12.00

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan na dzień 30.09.2023 r.

 

 

-------------------------------------

Komunikat NFOŚiGW dot. nieuczciwych instalatorów pomp ciepła

*uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan na dzień 30.06.2023 r.

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan na dzień 31.03.2023 r.

------------------------------------------------

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów -  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

 

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

 

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan na dzień 31.12.2022 r.

Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2022 r. ogłoszono zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać od dnia 03 stycznia 2023 r.

 

Więcej informacji w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze - Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, pokój nr 10 lub pod numerem telefonu 784 334 359.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zmienionego Programu:

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Wzór umowy beneficjenta z wykonawcą podlegające dofinasowaniu w formie dotacji z prefinansowaniem

Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 

 

ULOTKA

BROSZURA

 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku