Dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020

Dobiega końca budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Malczewo wraz z częściową rozbiórką istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy, tj. I część zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, gmina Bierzwnik". Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2024 r.

W ramach inwestycji wybudowana została nowa sieć wodociągowa o łącznej długości 444 mb wraz z wykonaniem 216,8 m przyłączy wodociągowych oraz częściową rozbiórką istniejącej sieci i przyłączy.

Całkowita wartość I części inwestycji:  175 317,73 zł

Środki własne Gminy Bierzwnik: 73 619,62 zł

Dofinansowanie z PROW: 101 698,11 zł

Na realizację Inwestycji Gmina Bierzwnik pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik”.

Wykonawcą prac jest firma DREN Sp. z o.o. z Recza reprezentowana przez Macieja Kwaśnika, nadzór inwestorski sprawuje firma JM PROJEKT Jakub Mandźij ze Strzelec Krajeńskich.

 

 

Popisanie umowy na wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości: Bierzwnik, Klasztorne, Breń, Łasko, Zieleniewo, Pławno, Kolsk

W dniu 20.03.2024 r. Aneta Kołuda - Wójt Gminy Bierzwnik, podpisała umowę z firmą Elektrotechnika i Automatyka Przemysłowa reprezentowaną przez Mateusza Gorkowskiego na zadanie pn."Wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik poprzez zakup szaf sterowniczych z montażem i podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS”, realizowane w ramach operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik” objętej wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałaniaWsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przedmiotem umowy jest modernizacja sterowania 7 hydroforni na terenie gminy Bierzwnik, polegająca na dostawie i montażu nowych szaf sterowniczych wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS na stacjach uzdatniania wody w miejscowości Bierzwnik, Klasztorne, Breń, Łasko, Zieleniewo, Pławno, Kolsk.

Wartość zadania: 514 891,26 zł 

Planowany termin realizacji 30.08.2024 r.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Bierzwnika, Klasztornego, Brenia, Łaska, Zieleniewa, Pławna, Kolska.

Całkowita wartość projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik”: 3 965 228,53 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 3 114 682,17 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych: 3 114 681 zł (100% kosztów kwalifikowalnych operacji).

Okres realizacji projektu: 2024-2025 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, gmina Bierzwnik"

Pierwsze kroki zapewniające powodzenie realizacji inwestycji podjęte

Zadanie obejmuje:
Część I- budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Malczewo wraz z częściową rozbiórką istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy.
Część II- budowa sieci wodociągowej z miejscowości Klasztorne do miejscowości Strumienno:
• Sieć wodociągowa długości 4 185,47 m
• Sieć wodociągowa długości 187,72 m
• Studnia z zestawem 2 pomp
• Przyłącza wody do granicy posesji
• Hydranty
• Przyłącze energetyczne
Część III- budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem na oczyszczalni ścieków, systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik w 2025 roku.
Wykonawcą prac części I i II jest firma DREN Sp. z o.o. z Recza reprezentowana przez Macieja Kwaśnika, nadzór inwestorski obejmie firma JM PROJEKT Jakub Mandźij ze Strzelec Krajeńskich. Planowany termin zakończenia robót budowlanych z części I i II to 30.08.2024 r. Jest to kolejne konkretne przedsięwzięcie inwestycyjne w Gminie Bierzwnik. Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy Strumienna i Malczewa już w przyszłym roku będą cieszyć się z poprawy warunków życia.
Jako Wójt Gminy Bierzwnik jestem usatysfakcjonowana, iż udało się w kończącym 2023 roku doprowadzić do podjęcia kroków zmierzających do realizacji tak ważnej inwestycji dla mieszkańców naszej gminy. Dziękuje wszystkim realizującym niniejsze przedsięwzięcie oraz moim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie całej procedury inwestycyjnej.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2023 r. Gmina Bierzwnik pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik

W ramach operacji wybudowana zostanie sieć wodociągowa  w miejscowości:

- Malczewo na działkach nr ewid. 141/8, 141/1, 141/12 obr. ewid. 0002 Zieleniewo, gmina Bierzwnik;

- Klasztorne na działkach nr ewid. 25 i 63/5 obręb ewid. 0015 Klasztorne;

- Strumienno  na działkach nr ewid. 12, 17/1, 17/2 i 42 obr. 0014 Strumienno, gmina Bierzwnik.

Ponadto:

- wybudowany zostanie placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzenia ścieków,

 a także zakupione zostaną:

- prasa śrubowo-talerzowa wraz z linią higienizacji osadu do oczyszczalni ścieków w Bierzwniku;

- przyczepa rolnicza do gromadzenia i przewozu osadu;

- szafy sterownicze do stacji uzdatniania wody w miejscowości: Bierzwnik, Breń, Łasko, Zieleniewo, Pławno, Kolsk, Klasztorne  wraz z ich podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji GPS;

- szafa sterownicza, rozdzielnica pracy dmuchaw, nowa stacja panelu operatorskiego do oczyszczali ścieków w Bierzwniku.

Całkowita wartość projektu: 3 965 228,53 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 3 114 682,17 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych: 3 114 681 zł (100% kosztów kwalifikowalnych operacji).

Okres realizacji projektu: 2024-2025 r.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku