Program współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Wójt Gminy Bierzwnik
ogłasza rozpoczęcie konsultacji dotyczących projektu: „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

I. Przedmiot konsultacji:

poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

II. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 1. Data rozpoczęcia konsultacji: 21.10.2022 r.
 2. Data zakończenia konsultacji: 08.11.2022 r. godz. 12:00.

III. Forma przeprowadzenia konsultacji:

Zgłaszanie się organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących na terenie Gminy działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odpowiedzi na zamieszczony komunikat o prowadzonych konsultacjach. Umieszczenie komunikatu wraz z projektem Programu:

 • na stronie internetowej www.bierzwnik.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik: www.bip.bierzwnik.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierzwnik.

IV. Punkt konsultacyjny do osobistego zgłaszania opinii i uwag:

Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, pok. nr 10.

V. Osoba odpowiedzialna za konsultacje:

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

VI. Zasięg konsultacji:

Konsultacje obejmują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Bierzwnik.

VII. Zakres konsultacji:

Projekt „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
VIII. Metody wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty:

 1. Uwagi i opinie, dotyczące projektu należy zgłaszać na formularzu będącym załącznikiem do Ogłoszenia:
  • elektronicznie na adres e-mail: urzad@bierzwnik.pl
  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik
  • osobiście w Urzędzie Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik, pok. nr 10
   Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy wpisać: „KONSULTACJE – Program współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 2. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi i propozycje złożone po terminie przeprowadzania konsultacji.

IX. Termin i zasady sporządzenia protokołu z przeprowadzonych konsultacji:

Raport z konsultacji wraz z zestawieniem opinii i stanowisk, a także odniesienie się do nich wraz z uzasadnieniem zostaną sporządzone w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia konsultacji.

X. Termin i miejsce podania wyników konsultacji:

Raport z konsultacji zostanie przedstawiony w ciągu 5 dni roboczych od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie na stronie www.bierzwnik.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bierzwnik – www.bip.bierzwnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierzwnik.


Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku