Zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik”

W grudniu 2023 r. Gmina Bierzwnik zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Od dnia naboru wniosków tj. od 01 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 24 zgłoszenia o przyznanie grantu.

Po wykonaniu audytów energetycznych zgłoszonych budynków:

- 2 zgłoszenia zostały odrzucone;

- 2 wnioskodawców odstąpiło od zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Gmina Bierzwnik podpisała z właścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik 20 umów o powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

- 1 wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania.

Do dnia 15.11.2023 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 19 rozliczeń umów powierzenie grantu.

Po przeprowadzeniu kontroli w siedzibie grantobiorców przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bierzwnik Gmina Bierzwnik przekazała na konta gratobiorców granty na łączną kwotę 525 000,00 zł, w tym:

  1. 3 graty na pełną termomodernizację 50 000,00 zł: 150 000,00 zł
  2. 15 grantów na częściową termomodernizację: 375 000,00 zł
  3. 1 grant na częściową termomodernizację nie został wypłacony z powodu niezrealizowania zdania zgodnie z postanowieniami umowy. 

Nabór zgłoszeń do projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” będącego przedmiotem umowy nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00 podpisanej w dniu 28.09.2021 r. przez Wójta Gminy Bierzwnik z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zakończony został w dniu 30.09.2023 r.

Celem projektu była termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.

Liczba budynków poddanych termomodernizacji: 18

Kwota wypłaconych grantów: 525 000,00 zł

Kwota przyznanego Gminie Bierzwnik dofinansowania: 2 259 750,00 zł.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku