Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” kolejne granty przekazane na konta właścicieli budynków jednorodzinnych!

Od początku realizacji projektu pn. Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 21 zgłoszeń o przyznanie grantu.

Gmina Bierzwnik podpisała z właścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik 17 umów o powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Do dnia 16.11.2022 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 10 rozliczeń umów powierzenie grantu. Po przeprowadzeniu kontroli w siedzibie grantobiorców przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bierzwnik, na konto gratobiorców przekazane zostały granty na łączną kwotę 200 000,00 zł. Dwa rozliczenia umów oczekują na kontrolę.

Nabór zgłoszeń do projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” będącego przedmiotem umowy nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00 podpisanej w dniu 28.09.2021 r. przez Wójta Gminy Bierzwnik z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy, trwa w trybie ciągłym od dnia 01.02.2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.

Kwota przyznanego Gminie Bierzwnik dofinansowania: 2 259 750,00 zł.

Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba grantów ograniczona!

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku