Kolejne podpisane umowy w ramach projektu „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik”!

Od początku realizacji projektu pn..„Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” realizowanego w ramach RPOWZ 2014-2021 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, wpłynęło do Urzędu Gminy Bierzwnik przyjęto 21 zgłoszeń o przyznanie grantu.

Gmina Bierzwnik podpisała 16 umów o powierzenie grantu. Przedmiotem 13 umów jest przyznanie grantu w kwocie 25 000,00 zł na wykonanie częściowej termomodernizacji, 3 umowy w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie pełnej termomodernizacji, obejmującej izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Łączna kwota przyznanych grantów wynosi: 475 000,00 zł. 

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym od dnia 01 lutego 2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.

Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba zgłoszeń ograniczona!

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku