Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bierzwnik na lata 2023-2033

ZARZĄDZENIE NR 107/2023

Wójta Gminy Bierzwnik

z dnia 13 października 2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bierzwnik na lata 2023-2033

 

Na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności mieszkańcami Gminy Bierzwnik, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Gminy Bierzwnik działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami
i podmiotami.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bierzwnik na lata 2023-2033, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców i podmiotów, o których mowa w ust. 1,
w sprawie projektu Programu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 24 października 2023 r., a termin ich zakończenia na dzień 23 listopada 2023 r.

2. Konsultacje społeczne obejmują obszar rewitalizacji Gminy Bierzwnik.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie formularza uwag stanowiącego załącznik nr 2
do zarządzenia:

 1. w postaci papierowej przesłanego na adres Urzędu Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Bierzwnik;
 2. w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: strategia@bierzwnik.pl

4. Formularz uwag dostępny będzie:

 1. jako załącznik do niniejszego zarządzenia;
 2. na stronie internetowej Gminy Bierzwnik: www.bierzwnik.pl;
 3. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.bierzwnik.pl/;
 4. w formie papierowej w Urzędzie Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik (pokój nr 11).

5. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 1. ankieta on-line dostępna pod adresem: https://forms.office.com/e/qWPLX1zgfa;
 2. spotkanie konsultacyjne w formie on-line, przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z podmiotami wymienionymi w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia:
 1. spotkanie odbędzie w dniu 10 listopada 2023 roku o godz. 13:00,
 2. aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 8 listopada 2023 roku klikając w link: https://forms.office.com/e/9R7CrrdeDm,
 3. na podanego podczas rejestracji maila zostanie przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Gminy Bierzwnik, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

§ 3

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wójt Gminy Bierzwnik.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie konsultacje GPR

Obwieszczenie konsultacje GPR

Załącznik nr 2 do zarządzenia formularz

Projekt GPR Bierzwnik

zał.nr1d-łasko

zał.nr1c-Kolsk

zał.nr1b-Breń

zał.nr1a Bierzwnik

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku