Konsultacje dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Pozyskiwania i Obsługi Zewnętrznych Środków Finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku