Ruszyła nowa edycja programu Moja Woda 2023

Od 3 sierpnia ruszył Program Moja Woda 2023, w ramach którego, właściciele domów mogą otrzymać dotację w wysokości do 6 tysięcy złotych na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania deszczówki.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  1. do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  3. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  4. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  5. do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Forma i intensywność dofinansowania:

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie – 2 000,00 zł.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Nabór wniosków dla III edycji Programu odbywa się od dnia 03.08.2023 r. do czasu rozdysponowania puli środków, z tym że:

  • okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.
  • zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest w terminie do30.06.2024 r.
  • beneficjent jest zobowiązany złożyć kompletne dokumenty do wypłaty  nie później niż do 31.07.2024 r.
  • wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Więcej na stronie WFOŚiGW w Szczecinie

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku