Popisanie umowy na wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości: Bierzwnik, Klasztorne, Breń, Łasko, Zieleniewo, Pławno, Kolsk

W dniu 20.03.2024 r. Aneta Kołuda - Wójt Gminy Bierzwnik, podpisała umowę z firmą Elektrotechnika i Automatyka Przemysłowa reprezentowaną przez Mateusza Gorkowskiego na zadanie pn."Wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik poprzez zakup szaf sterowniczych z montażem i podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS”, realizowane w ramach operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik” objętej wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałaniaWsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przedmiotem umowy jest modernizacja sterowania 7 hydroforni na terenie gminy Bierzwnik, polegająca na dostawie i montażu nowych szaf sterowniczych wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS na stacjach uzdatniania wody w miejscowości Bierzwnik, Klasztorne, Breń, Łasko, Zieleniewo, Pławno, Kolsk.

Wartość zadania: 514 891,26 zł 

Planowany termin realizacji 30.08.2024 r.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Bierzwnika, Klasztornego, Brenia, Łaska, Zieleniewa, Pławna, Kolska.

 

Całkowita wartość projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malczewo i Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik”: 3 965 228,53 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 3 114 682,17 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych: 3 114 681 zł (100% kosztów kwalifikowalnych operacji).

Okres realizacji projektu: 2024-2025 r.

 

 

 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku