}
herbGmina
Bierzwnik

 

Pierwsze zajęcia w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”.

 

14 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku  Kultury w Bierzwniku odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”.

Zajęcia dla dorosłych i dzieci prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Rekrutację do projektu prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku. Na chwilę obecną pomocą objęto 10 rodzin, w tym 27 dzieci terenu gminy Bierzwnik. Uczestnicy projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe, ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Już w lipcu rozpoczną się zajęcia indywidualne.

Plan zajęć obowiązujący w miesiącu czerwcu:

Grupowe zajęcia terapii uzależnień: 14.06 (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 19.00;  28.06.21 r. (poniedziałek) od 13.00 do 19.00

Grupowe zajęcia poradnictwa pedagogicznego: 16.06.2021 r. (środa) w godz. od 13.00 do 19.00; 22.06.2021 r. (wtorek) od 13.00 do 19.00

Grupowe zajęcia poradnictwa prawnego: 21.06 (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 19.00;  29.06.21 r. (wtorek) od 13.00 do 19.00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

 Galeria zdjęć

Galeria zdjęć: Zajęcia Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Galeria zdjęć: Zajęcia Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Galeria zdjęć: Zajęcia Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Galeria zdjęć: Zajęcia Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Galeria zdjęć: Zajęcia Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Galeria zdjęć: Zajęcia Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Regulamin przyznawania zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników projektu projekt pn. „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BIERZWNIK”

Załącznik nr 1 WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PUBLICZNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU

Załącznik nr 2 WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM PRYWATNYM

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI CENY BILETU NA OKREŚLONEJ TRASIE PRZEJAZDU

 

Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik, już w czerwcu rozpoczną się pierwsze zajęcia prowadzone w ramach „Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny”.

Gmina Bierzwnik realizuje projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 20 rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Dzięki realizacji projektu wsparciem objętych zostanie łącznie 59 osób z terenu gminy Bierzwnik.

Wartość projektu to 529 155,00 zł,  w tym dofinansowanie 475 395,00 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono meble i wyposażenie sali spotkań, która mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku:

 • stoły,
 • krzesła,
 • regały,
 • szafa RODO,
 • wieszak,
 •  biurka,
 • fotele biurowe,
 •  kosz na odpady,
 • projektor multimedialny,
 • ekran projekcyjny,
 • laptopy,
 • oprogramowanie office,
 • oprogramowanie antywirusowe,
 •  urządzenie wielofunkcyjne,
 • telewizor,
 • tusze do drukarki.

Już w czerwcu rozpoczną się pierwsze zajęcia prowadzone w ramach „Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny”. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik w latach 2021 - 2023undefined

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Gmina Bierzwnik realizuje projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu wynosi 529 155,00 zł  w tym dofinansowanie 475 395,00 zł

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 20 rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Uczestnikami projektu mogą być:

 1. rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 2. rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020,
 3. osoby korzystające ze świadczeń z  pomocy społecznej,
 4. osoby, u których stwierdzono niepełnosprawność członka rodziny,
 5. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Jakie usługi społeczne będą świadczone w zakresie wspierania rodziny:

a. Specjalistyczny punkt wsparcia rodziny, tj.:

 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne indywidualne (terapeuta ds. uzależnień, psycholog, prawnik, pedagog) ,                                           
 • warsztaty grupowe ze specjalistami (terapeuta ds. uzależnień, psycholog, prawnik, pedagog),

b. Wsparcie asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,                                                         

c. Akademia rodzin:

 • warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe, opiekuńczo – wychowawcze, osobisto – społeczne;
 • warsztaty plenerowe

d. Działania wzmacniające więzi rodzinne:                                                                                   

 • spotkania i wyjazdy integracyjne mające na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji,
 • festyn sportowo - rekreacyjny.

Ponadto w ramach projektu zapewnione zostaną zwroty kosztów dojazdu, zapewnienie dojazdu z miejscowości, gdzie występują problemy komunikacyjne, opieka nad osobami zależnymi oraz poczęstunek na spotkaniach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o kontakt:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 532 100 242
 • wysyłając maila na adres: gopsbierzwnik@go2.pl
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku 

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej zamieszczonych dokumentach.

Dokumentacja rekrutacyjna

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie  

Formularz rekrutacyjny

WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA TOŻSAMEGO

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Plan Pomocy Rodzinie - ścieżka reintegracyjna

LISTA UCZESTNIKÓW

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o rezygnacji z udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

 • :
 • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda