}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

02.11.2020 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy europejskich w Pyrzycach zaprasza wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z najbliższym konkursem 1.5 Inwestycje wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji - innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem konkursów będzie wsparcie zachodniopomorskich przedsiębiorstw działających:

 1. w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych
 2. w sektorze turystyki w zakresie
 • prowadzenia hoteli, moteli, hosteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków wczasowych, schronisk młodzieżowych, campingów, obiektów oferujących w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
 • prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii,
 • organizacji usług i imprez turystycznych, usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness);
 • prowadzenia punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych (w tym muzeów), wypożyczalni sprzętu turystycznego,

realizujących projekty inwestycyjne w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19 oraz zagwarantowanie trwałości miejsc pracy, pod warunkiem,
że przedsiębiorcy we wskazanych branżach rozpoczęli prowadzenie działalności nie później niż od 1 stycznia 2020r.

Wnioskodawcy to: mikro, mali, średni przedsiębiorcy

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Projekty będą mogły zakładać działania (wydatki) służące dostosowaniu przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19, tzn. działań polegających na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, wdrożeniu rozwiązań ICT, zakupie środków trwałych (ozonatory, lampy UV, urządzenia sterylizujące, wyparzające, itp.), z wyłączeniem możliwości zakupu środków ochrony osobistej takich jak maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych służących dostosowaniu przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 – 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 91 88 11 302 lub pisząc na adres lpi@pyrzyce.pl

 

Przedsiębiorco- zapoznaj się!

Skutki pandemii COVID-19 mają konsekwencje nie tylko zdrowotne, lecz także gospodarcze. W czasie ograniczonej działalności wiele firm zmaga się z problemem utraty płynności finansowej. W związku z tym, powstało wiele form wsparcia dla przedsiębiorców, o których postanowiliśmy Państwa informować, aby pomóc przetrwać ten trudny czas.

Podstawowym wsparciem dla przedsiębiorcy jest Tarcza Antykryzysowa- pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd- informacje o wsparciu
w ramach Tarczy można znaleźć pod adresem www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

W poniższym opracowaniu zebraliśmy informacje o pakietach pomocowych dotyczących środków finansowych na rozwój firmy, kredytach
i dotacjach bezzwrotnych, które są realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego czyli dla Naszych przedsiębiorców. Niektóre
z nich są częścią Tarczy Antykryzysowej inne natomiast są projektami, które funkcjonowały wcześniej, ale w dobie pandemii ich zasady uległy modyfikacji.

Informacje postaramy się na bieżąco uzupełniać i aktualizować.

ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET GRANTOWY

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 17 sierpnia 2020 r. rozpocznie nabór wniosków do Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego. O bezzwrotny grant będą mogli starać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy wykażą m.in. spadek przychodów na poziomie co najmniej 50% w okresie trzech kolejnych miesięcy po 29 lutego 2020 r. w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019 roku.

www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/zasady-naboru-wnioskow-granty/

PORĘCZENIE ZAPŁATY WADIUM

Poręczenia wadialne skierowane są wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,  jako forma wniesienia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poręczeniem mogą być objęte tylko Zamówienia, związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

UWAGA! W ramach aktualnie realizowanego projektu otrzymanie pakietu wadialnego jest BEZPŁATNE !!!

WIĘCEJ INFORMACJI: http://arms-szczecin.eu/poreczenie-zaplaty-wadium

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, niezależnie od branż.

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK, mają być udzielane do końca 2020 roku.

Lista instytucji finansujących na terenie województwa zachodniopomorskiego:

73-200 Choszczno, tel. 95 765 73 15, e-mail: sekretariat@gbschoszczno.pl 

GWARANCJE DE MINIMIS

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Dla kogo: pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm 

Termin obowiązywania zmian: gwarancje de minimis będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-de-minimis/

GWARANCJE BIZNESMAX

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Dla kogo: pomoc dla mikro-, małych i średnich firm

Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

Termin obowiązywania zmian: gwarancje Biznesmax będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 roku. 

Wnioski o gwarancje składane są za pośrednictwem banków kredytujących.

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-biznesmax/

GWARANCJE Z FUNDUSZU GWARANCJI PŁYNNOŚCIOWYCH

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytów
z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. 

Dla kogo: wsparcie dla średnich i dużych firm, niezależnie od branż

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/

DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA

Dopłaty do oprocentowania to pomoc publiczna. Bank Gospodarki Krajowej wypłaca dopłatę, która pokrywa część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Kredytów z dopłatami udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK.

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych, średnich i dużych firm 

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/doplaty-do-oprocentowania/

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Kredyt na innowacje technologiczne to wsparcie finansowe na  rozwój i podniesienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie umożliwia wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie. Pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie.

Termin obowiązywania zmian: od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. (VII nabór)

Wnioski można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI https://www.bgk.pl/pakietpomocy/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

POŻYCZKI UNIJNE Z REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Pożyczki unijne udzielane są mikro, małym i średnim firmom na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności. Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych to pomoc oferowana przedsiębiorcom, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożeni.

Dla kogo: pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm 

Termin obowiązywania zmian: od 20 marca br. 

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-unijne-z-regionalnych-programow-operacyjnych/

POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE PES

Pożyczki płynnościowe PES to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

WIĘCEJ INFORMACJI: www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-pes/ 

POŻYCZKA SZEROKOPASMOWA (POPC)

Pożyczka szerokopasmowa to wsparcie dla firm z branży telekomunikacyjnej. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy skorzystali bądź skorzystają z pożyczki na  dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który z powodu pandemii COVID-19 ma problemy płynnościowe lub jest nimi zagrożony.

WIĘCĘJ INFORMACJI: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczka-szerokopasmowa-popc/

„PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Dla kogo: pomoc dla firm, które skorzystały z pożyczki z Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.

Termin obowiązywania zmian: pożyczki udzielane są na zmienionych zasadach od 1 marca br.

 

INNE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POCZYTAJ- ODWIEDŹ STRONĘ- ZADZWOŃ DO INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ!

 

FUNDUSZ USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM – FUR2

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”.

Okres realizacji

od 01.01.2020 do 30.06.2023

Biuro Projektu

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin. tel. 91 312 9216, fax 91 312 9201, fur@fur.pfp.com.pl, www.pfp.com.pl

POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 500 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych
 • oprocentowanie od 2,47% w skali roku     

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                     

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, tel: 94 347 51 75 lub 94 347 51 74

e-mail: jeremie@karrsa.pl

MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY

 • mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 99 tys. zł.)

- wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł.

 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,175% w skali roku

Instytucje finansujące:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin tel: 91 312 92 46 lub 91 312 92 08 www.pfp.com.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8, 75-2016 Koszalin, tel: 94 347 51 75 lub 94 347 51 74,

e-mail: jeremie@karrsa.pl

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 42, 75-032 Koszalin, tel: 94 341 23 17, e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl

MIKROPOŻYCZKA

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw, w szczególności start-upów
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,84% w skali roku

Instytucja finansująca:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, tel: 94 347 51 75 lub 94 347 51 74

e-mail: jeremie@karrsa.pl

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy 
Oddział w Choszcznie 

ul. Rynek 6, 73-200 Choszczno, tel. 95 765 73 15
e-mail: sekretariat@gbschoszczno.pl 

POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA PLUS

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu powyżej 100 tys. do 500 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych
 • oprocentowanie od 2,47% w skali roku

Instytucje finansujące:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 46,
e-mail: zachodniopomorskie@pfp.com.pl

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój, tel./faks: 94 366 33 30
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl,  www.fdpa.org.pl/

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Choszcznie 
ul. Rynek 6, 73-200 Choszczno, tel. 95 765 73 15
e-mail: sekretariat@gbschoszczno.pl

POŻYCZKA INWESTYCYJNA PLUS

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu powyżej 500 tys. zł do 5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej
 • oprocentowanie od 2,47% w skali roku lub od 1,87% w skali roku w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej

Instytucje finansujące:

POŻYCZKA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 1. O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości z projektu TOR#10 mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie kryteria przewidziane w Regulaminie.
 2. Warunki udzielania pożyczek:
 1. pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości 120.000,00 zł ,
 2. maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy,
 3. maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki
 1. Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia. od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie)
 2. Oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych od warunków rynkowych banków

WIĘCEJ INFORMACJI: https://fundusz.frp.pl/, http://www.swmpdobiegniew.pl/kontakt.html

 

POLECANE STRONY:

 1. www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
 2. www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow
 3. www.bgk.pl/pakietpomocy/
 4. www.arms-szczecin.eu/
 5. www.pfp.com.pl/
 6. www.zarr.com.pl
 7. www.karrsa.eu
 8. www.fundusz.szczecin.pl
 9. www.fdpa.org.pl/
 10. www.sarl.pl
 11. www.fcip.koszalin.ibip.pl
 12. www.swmpdobiegniew.pl/kontakt

Z poważaniem     

Wójt Gminy Bierzwnik

Aneta Kołuda     

 

 

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

 • :
 • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda