}
herbGmina
Bierzwnik

 

„Sport dla Wszystkich”

otwarty konkurs ofert Ministra Sportu i Turystyki
na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

 

Konkurs obejmuje realizację zadań z zakresu:

Ø upowszechniania sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,

Ø wspieranie projektów sportu dla wszystkich, realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

 

Główne cele Programu:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych
  i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, realizujące w działalności statutowej zadania w zakresie sportu i kultury. Konkurs ma charakter otwarty.  Oferty należy składać w terminie do 31 maja 2019 roku. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa,
ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie:

Sport dla Wszystkich – budżet 2019

Więcej informacji na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2553,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html

 

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

 • :
 • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda