}
herbGmina
Bierzwnik

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami), ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2057)
oraz na podstawie Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

„Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2019 r.” – realizowane poprzez: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym, udział i reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2019 r.” to 50 000,00 zł – co stanowi max. 85% całkowitego kosztu zadania. Wymaga się min. 15% wkładu własnego.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie 22 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszego konkursu tj. od 06 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r. do godz. 12.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73 – 240 Bierzwnik

(decyduje data wpływu).

 

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Druk oferty dostępny
jest w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz Biuletynie Informacji Publicznej (
www.bip.bierzwnik.pl)
oraz na stronie
www.bierzwnik.pl.


Pliki do pobrania: wzór oferty, wzór sprawozdania, wzór umowy, zarządzenie Wójta Gminy Bierzwnik, załącznik do ZarządzeniaZgłoszenia kandydatów na członków składu komisji konkursowej

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda