}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

WÓJT GMINY BIERZWNIK

ogłasza dnia 25 stycznia 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) oraz na podstawie Uchwały Nr XII/50/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

„Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”– realizowane poprzez: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, udział i reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”  to 60 000,00 zł – co stanowi max. 85% całkowitego kosztu zadania. Wymaga się min. 15% wkładu własnego.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie 22 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszego konkursu tj. od 26 stycznia 2016 r. do 16 lutego 2016 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73 – 240 Bierzwnik

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

Druk oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bierzwnik.pl – Aktualności – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”  – Załącznik Nr 1 Oferta) oraz na stronie www.bierzwnik.pl w Aktualnościach.

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda