}
herbGmina
Bierzwnik

Koniec 2021 roku był bardzo owocny dla Gminy Bierzwnik. Na nasze drogi wyruszyły trzy nowo nabyte pojazdy, które mają poprawić jakość usług świadczonych przez jednostki gminne. Jako pierwszy, w dniu 23.11.2021 r. został dostarczony dziewięcioosobowy BUS marki Ford Transit przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość pojazdu to 163 590,00 zł brutto. Auto zostało zakupione w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik”, w ramach uzyskanego przez Gminę Bierzwnik grantu dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskanego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.      

Kolejny nabytek to ciągnik firmy ZETOR - model Proxima CL wraz z wozem asenizacyjnym przeznaczony do użytku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, zakupiony w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10 000 l" którego łączna kwota zakupu wyniosła 341 250,00 zł. Zakup możliwy był dzięki wkładowi własnemu Gminy w kwocie 101 388,93 zł, dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 124 084,23 zł oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który udzielił Gminie Bierzwnik pożyczki na zakup ciągnika w kwocie 81 930,60 zł oraz dotacji w wysokości 33 846,24 zł na wóz asenizacyjny. Powyższa inwestycja przyczyni się do poprawy jakości realizowanych zadań związanych z gospodarką komunalną i kanalizacyjną w  naszej Gminie.

Strażacy z OSP Bierzwnik  również zasili dobrostan jednostki pod koniec listopada 2021 r. Całkowity koszt zakupu i przystosowania Forda Rangera do nowej roli w OSP Bierzwnik (oklejenie, montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej) to ok. 71 000,00 zł. Gmina Bierzwnik wsparła przedsięwzięcie kwotą 25 000 zł a pozostałe środki zostały pozyskane przez jednostkę w postaci dotacji i darowizn w wysokości 46 000  zł.

Zakupiony w 2021 roku  sprzęt ma za zadanie służyć mieszkańcom Gminy Bierzwnik. Pozyskanie środków to długa i ciężka praca całych zespołów. Dziękując za zaangażowanie, mamy nadzieję na równie owocny Nowy Rok 2022.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda